Héichwaasser zu Réimech am Dezember 1947

„Ech brauch Gummisstiwwele fir an d’Schoul ze goen. D’Musel steet scho bei Gretsch-Bertuys um Eck.“

No der Schoul um 12 Auer a virun der Schoul um 2 Auer ass alles bei d’Waasser gelaf. Dat woar net wäit, well d’Musel stong um Moart. An se ass nach ëmmer geklomm, bis se virun der Bréck zesumme gelaf ass! Den Héchststand.

Iwwer d’Esplanade ass et schon e puer Deeg net méi gaangen, et huet ee missen duerch d’Gässele goen, an och do oft nëmme mat Stiwwelen. Mir Kanner si mat de Schong derduerch gaangen, einfach aus Spaass un der Saach. Doheem sinn ech da vernannt ginn. „Ech hat jo gesot, ech brauch Stiwwelen!“

Op der Heizung an der Schoul louchen Hefter a Bicher ze dréchnen: dem Olga aus der Maachergaass säi Schoulsak woar an d’Waasser gefall. D’Leit haten op den éischte Stack geplënnert wat se konnten, awer och do huet d’Waasser schonn um ieweschten Trepplek gespillt.

D’Nache sinn hin an hier gefuer fir ze hëllefen. An engem Eemer hunn d’Leit den Ziedel mat de Commissiounen an de Suen un engem Seel erofgelooss, an d’Liewensmëttel spéider erop gezunn.
19470131-0023 T. Krier-Héichwaasser - compressed
D’Waasser woar knaschteg. Wéi d’Musel gefall ass, huet misse séier gebotzt ginn, dass de Bulli matgaangen ass. Dofir woaren d’Pompjeeë mat de Schläich direkt op der Plaz.

Et woar fir eis Kanner vun uewen a Réimech eng opreegent Zäit. Mir sinn all Dag ze spéit un de Mëttesdësch komm, dat huet fir Ierger gesuecht. „Wat stitt dir do, de Leit hire Misär ze kucken?“ huet d’Fra mam Schrubber gesot. Da si mir alt nees getrëppelt: uewen a Réimech woar näischt lass!